دیرنشین باشگاه دانلود خبرنگاران جوان

دیرنشین: باشگاه دانلود خبرنگاران جوان رسول مهربانی مبعث رسول حضرت محمد مبعث پیامبر

گت بلاگز اقتصادی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر از سوی دفتر واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر از سوی دفتر واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به این شرح است:

عبارات مهم : ایران

1- طبق دستورالعمل مذکور، ورود و خروج ارز به صورت نقد و یا اسناد بانکی (چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی، سایر اسناد مالی قابل انتقال) و یا اوراق بهادار بی نام (اوراق قرضه) به صورت فیزیکی، به هر طریق، به وسیله هر مسافر تا سقف مبلغ 10000 یورو (ده هزار یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، مجاز بوده و نیاز به اظهار نداشته، لیکن جهت مبالغ بیش از 10000 یورو (ده هزار یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر می بایست به سامانه مربوطه به آدرس www.cdf.irica.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده و بعد از اخذ کد رهگیری و چاپ فرم مورد نظر به وسیله گمرک، به باجه بانک ملی کشور عزیزمان ایران هدایت گردد.
2- بانک ملی کشور عزیزمان ایران بعد از دریافت ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به طور سیستمی به گمرک اعلام می نماید.
3- گمرک بعد از دریافت اطلاعات ارسالی بانک ملی ایران، نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
4- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بعد از بررسی، نسبت به اعلام نتیجه به گمرک اقدام می نماید.
5- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک به بانک ملی کشور عزیزمان ایران اعلام و بانک مزبور، بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی وی، نسبت به استرداد ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام اقدام و مراتب را در سامانه ثبت و به اطلاع گمرک می رساند.
6- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را در سامانه درج، و به اطلاع گمرک می رساند.
7- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب را از طریق گمرک به بانک ملی کشور عزیزمان ایران اعلام و بانک مزبور، ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری اخذ شده است در سامانه و اعلام مراتب به گمرک، عین ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تحویل می نماید.
8- درخصوص رانندگان بخش حمل ونقل بین المللی، خلبانان، کاپیتان ها و خدمه کشتی نیز، رعایت دستورالعمل فوق الذکر الزامی است.
9- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام به میزان بیش از 10000 یورو (ده هزار یورو) از طریق مراسلات پستی و یا حمل بار، ممنوع است.
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست مورد نیاز الاجرا هست. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورود یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است.
ماده 1- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق به وسیله هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و جهت ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده 2- بعد از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به وسیله مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی کشور عزیزمان ایران اقدام می نماید.
ماده 3- باک ملی کشور عزیزمان ایران بعد از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام می نماید.
ماده 4- گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا وقت تعیین وظیفه از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی کشور عزیزمان ایران نگهداری می گردد.
ماده 5- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بعد از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اقدام می نماید.
ماده 6- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به بانک ملی کشور عزیزمان ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به قیمت آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می نماید.
تبصره 1- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار دنیا روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی کشور عزیزمان ایران توانایی مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می گردد.
تبصره 2- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی کشور عزیزمان ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهار شده است و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام نماید.
ماده 7- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی کشور عزیزمان ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران خواهد بود.
ماده 8- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفاً به وسیله شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده مجاز خواهد بود.
ماده 9- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می نماید.
ماده 10- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مسافر را به باجه بانک ملی کشور عزیزمان ایران راهنمایی نموده و بانک ملی کشور عزیزمان ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی تازه اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نیست.
ماده 11- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام می نماید.
ماده 12- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به بانک ملی کشور عزیزمان ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (6) این دستورالعمل اقدام می نماید.
ماده 13- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به بانک ملی کشور عزیزمان ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به قیمت روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده است از سوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به قیمت روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود.
ماده 14- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی نام به وسیله مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی کشور عزیزمان ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده است به گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می نماید.
ماده 15- درخصوص رانندگان بخش حمل ونقل بین المللی، خلبانان، کاپیتان های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
ماده 16- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6د ماده وقت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نیست به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده است و بعد از آن صرفاً به وسیله شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.
ماده 17- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است.
ماده 18- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | مسافر | اسلامی | مسافرت | اطلاعات | اقتصادی | گمرک | اسناد بانکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog